Mô hình tổ chức công ty

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY:

so-do-cong-ty

II.NHÂN SỰ

Tổng số nhân lực: 36 người

Nhân sự chia theo các bộ phận:

               Phòng ban               Số lao động
              Ban giám đốc                   04 người
              Phòng kế toán                   05 người
          Phòng kinh doanh                   05 người
             Phòng kỹ thuật                   05 người
           Phòng kế hoạch                   03 người
            Phòng vận tải                   05 người
         Bộ phận bán hàng                   03 người
             Bộ phận kho                   03 người
    Bộ phận thay dầu thay lốp                   03 người